Asociación Compostelana de Niños y Niñas Hiperactivos

 

BECAS DO CURSO 2016-2017.

BECAS E AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADE ESPECÍFICA DE APOYO.


ENLACE

PLAZO ATA O 29 DE SETEMBRO.BECAS PARA A AXUDA DE NIVEIS POSTOBLIGATORIOS NON UNIVERSITARIOS: BACHERELATO , FP,  Eninanzas universitarias.


ENLACE

 INCLÚEN:


a) Primer y segundo cursos de Bacheralerato.
b) Formación Profesional de grado medio e de grado superior.
c) Enseñanzas artísticas profesionais.
d) Enseñanzas deportivas.
e) Enseñanzas artísticas superiores.
f) Estudios religiosos superiores.
g) Estudios militares superiores.
h) Estudios de idiomas realizados en escuelas oficiales de titularidad de las administraciones educativas, incluida la modalidad de distancia.
i) Cursos de acceso y cursos de preparación para las pruebas de acceso a la Formación Profesional y cursos de formación específicos para el acceso a los Ciclos Formativos de grado medio y de grado superior impartidos en centros públicos y en centros privados concertados que tengan autorizadas enseñanzas de Formación Profesional.
j) Formación Profesional básica.

2. Ensinanzas universitarias del sistema universitario español cursadas en centros españois e  con validez en todo o territorio nacional:
a) Ensinanzas universitarias adaptadas ao Espacio Europeo de Educación Superior conducentes a títulos oficiales de Grado e de Máster.
b) Ensinanzas universitarias conducentes a los títulos oficiais de Licenciado, Inxeniero, Arquitecto, Diplomado, Maestro, Ingeniero Técnico y Arquitecto Técnico.

c) Curso de preparación para acceso a la universidad de maiores de 25 años impartido por universidades públicas.
d) Complementos de formación para acceso u obtención do título de Máster e créditos complementarios para la obtención del título de Grado o para proseguir estudios oficiales de licenciatura.
No se incluen nesta convocatoria as becas parala realización de estudos correspondentes ao tercer ciclo ou dotorado, estudos de especialización nin títulos propios das universidades.


Pazo de presentación:   ata o 3 de outubro